LOG IN

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 08/09/2020

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) zijn toepasselijk op elke inschrijving op een abonnement, op elektronische of andere wijze (hierna een ‘Abonnement’) op de website www.kali.fit (hierna de ‘Website’).

De Voorwaarden regelen het Abonnement dat wordt gesloten tussen de natuurlijke of rechtspersoon die inschrijft op het bewuste Abonnement (hierna de ‘Inschrijver’) en de besloten vennootschap Mind over Matter, met als maatschappelijke zetel Sweigers-Noord 43 D, 9140 Temse, ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer 0656.918.444 (hierna ‘Mind over Matter’).

De Voorwaarden vormen samen met de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid één contractueel geheel. De Voorwaarden hebben voorrang op eender welk ander document waarop de Inschrijver zich zou kunnen beroepen, tenzij in het betrokken document door Mind over Matter uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het voorrang heeft op de Voorwaarden.

Elke inschrijving op een Abonnement impliceert van rechtswege de aansluiting bij en aanvaarding van de Voorwaarden

1.2 WIJZIGINGEN

Mind over Matter behoudt het recht de Voorwaarden eenzijdig en op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten.

Indien de Inschrijver niet akkoord is met de wijzigingen, kan de Inschrijver de overeenkomst met Mind over Matter beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.3 AANVAARDING

Het inschrijven op een Abonnement geldt als instemming met deze Voorwaarden.

1.4 DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt, op enige manier, onder enige der toepasselijke wetten, dan zullen de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen op geen enkele manier worden aangetast of verzwakt. Deze ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling zal dan, van rechtswege worden vervangen door een bepaling die de bedoeling en inhoud van de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling het beste weergeeft. 

2. ABONNEMENT

2.1 AANBOD

De prijs voor het abonnement is inclusief BTW (indien toepasselijk) en bedraagt € 19,99 per maand.

Mind over Matter besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van haar diensten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van deze diensten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

Mind over Matter behoudt zich het recht voor om haar prijzen en aanbod op elk ogenblik te wijzigen.

2.2 PROEFABONNEMENT

De eerste veertien (14) dagen van het Abonnement zijn op proef en zijn niet tegen betaling (hierna het ‘Proefabonnement’).

Het Proefabonnement kan door de Inschrijver te allen tijde opgezegd worden via de website. De Inschrijver dient hiervoor naar zijn profiel te gaan en onder Instellingen - Betaalinformatie zijn Actief Abonnement op "Afbreken" te zetten.

Indien de Inschrijver het Proefabonnement niet stopzet, wordt deze automatisch omgevormd tot een betalend Abonnement van onbepaalde duur zoals verder geregeld in deze Voorwaarden. De Inschrijver wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail.

2.3 INSCHRIJVING OP EN BEKRACHTIGING VAN EEN ABONNEMENT

Men kan zich enkel inschrijven op ons Abonnement als men meerderjarig is. Indien men nog minderjarig is, dan kunnen enkel zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger de minderjarige inschrijven.

Men kan enkel geldig op het aanbod ingaan als men eerst alle gevraagde gegevens (hierna de ‘Gegevens’) meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. Men kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.

De inschrijving gebeurt tegen de prijzen die Mind over Matter op dat ogenblik meedeelt op haar website www.kali.fit en in deze Gebruiksvoorwaarden. Elke inschrijving geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

Na de inschrijving ontvangt de Inschrijver onmiddellijk een bevestigingsmail hiervan. 

2.4 GEGEVENS

De Inschrijver verbindt zich ertoe zijn gegevens (hierna de ‘Gegevens’) te verstrekken en verzekert aan Mind over Matter dat ze juist en volledig zijn. Dankzij deze Gegevens kan Mind over Matter aan de Inschrijver de publicaties en/of diensten leveren die deel uitmaken van zijn Formule. Indien blijkt dat de Inschrijver onjuiste Gegevens heeft ingevoerd of Gegevens die niet beantwoorden aan de werkelijkheid, dan is hij gehouden ze onmiddellijk te wijzigen, i.e. vóór de bevestiging van zijn bestelling, opdat Mind over Matter over juiste en volledige informatie zou beschikken. Mind over Matter is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten die de Inschrijver maakt bij het invoeren van zijn Gegevens.

Wanneer Gegevens van de Inschrijver veranderen (zoals bijvoorbeeld het adres) na op zijn Abonnement te hebben ingeschreven, dan verbindt hij zich ertoe de nieuwe Gegevens aan Mind over Matter te bezorgen. Mind over Matter is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de nalatigheid op dit vlak vanwege de Inschrijver.

2.5 BETALING

De voor een Abonnement geldende prijzen zijn die welke van kracht zijn bij de registratie van het Abonnement.

De aankoop wordt betaald middels online betaling (via het platform 'Stripe' of 'Paypal'). Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening van de Inschrijver (fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Als de Inschrijver gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die hij/zij betaalde terugbetaald binnen de veertien (14) dagen volgend op de herroeping. 

Betaalt de Inschrijver het bedrag betreffende zijn Abonnement niet binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van de bevestigingsmail (zoals beschreven in artikel 2.2, derde alinea), dan komt er een einde aan de toegang die de Inschrijver had gekregen en behoudt Mind over Matter zich het recht voor het Abonnement te annuleren na de Inschrijver eerst in gebreke te hebben gesteld. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum vanwege de Inschrijver leidt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de toepassing van een nalatigheidsinterest tegen het gangbare percentage. In geval van annulering van het Abonnement heeft een dergelijk gebrek aan betaling tot gevolg dat de Inschrijver aan Mind over Matter een bedrag is verschuldigd gelijk aan de waarde van de publicaties en/of diensten die de Inschrijver genoot en waarin de kosten van een dergelijke terbeschikkingstelling eveneens zijn opgenomen.

2.6 TOEGANG

Mind over Matter is niet aansprakelijk voor het onderhoud, de update of de onderbreking van de toegang tot de elektronische inhoud in verband met een Abonnement waartoe Mind over Matter beslist om de kwaliteit van haar publicaties en/of diensten te verzekeren.

Mind over Matter is evenmin aansprakelijk voor de opschorting van de toegang tot de elektronische inhoud eigen aan een Abonnement als gevolg van één of meer oorzaken onafhankelijk van de wil van Mind over Matter. In een dergelijke situatie stelt Mind over Matter alles in het werk om de Inschrijver opnieuw toegang te bieden tot de elektronische inhoud.

2.7 DUUR

Het Abonnement wordt steeds aangegaan voor onbepaalde duur. 

2.8 VERBREKING VAN EEN ABONNEMENT

Het Abonnement kan door de Inschrijver te allen tijde opgezegd worden via de website. De Inschrijver dient hiervoor naar zijn profiel te gaan en onder Instellingen - Betaalinformatie zijn Actief Abonnement op "Afbreken" te zetten. De opzeg zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin opzeg werd gegeven door de Inschrijver.

Abonnementen kunnen door Mind over Matter worden opgezegd, met voorafgaande ingebrekestelling, in geval van:

1) niet-betaling zoals nader toegelicht in punt 2.5, of;

2) schending door de Inschrijver van zijn verbintenissen bij toepassing van de Voorwaarden en zijn Abonnement of om het even welk ander document gesloten tussen de Inschrijver en Mind over Matter.

2.9 INLOGGEGEVENS EN ACCOUNT

Als de Inschrijver zich op het Abonnement registreert, moet hij/zij een wachtwoord en gebruikersnaam kiezen. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de accountgegevens, en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn/haar wachtwoord of account plaatsvinden. De Inschrijver gaat ermee akkoord om (a) Mind over Matter onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Elke registratie is slechts voor één gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de registratiepagina. U mag nooit het account van een ander lid gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Mind over Matter. Mind over Matter is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze overeenkomst. 

2.10 AANSPRAKELIJKHEID

Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Mind over Matter niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Mind over Matter in het leven roepen.

Mind over Matter is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook:

  • in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten;
  • die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Mind over Matter kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan online cursussen of andere diensten van Mind over Matter. De Inschrijver blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en gezondheid. 

2.11 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Website wordt beschermd door het auteursrecht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht.

Bij toepassing van de bepalingen betreffende het auteursrecht is Mind over Matter de enige eigenaar van de inhoud betreffende haar publicaties en/of diensten, die niet mogen worden gereproduceerd of nagebootst. Ieder gebruik dat tot doel heeft inhoud waarvan Mind over Matter eigenaar is volledig of gedeeltelijk en gratis of tegen betaling te reproduceren, te publiceren, te verkopen of te exploiteren is verboden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling mag inhoud alleen om privéredenen worden gebruikt.

Indien de Inschrijver de intellectuele eigendomsrechten van Mind over Matter schendt, is de Inschrijver aansprakelijk voor alle schade die Mind over Matter daardoor of in verband daarmee lijdt.

2.12 BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil dat al dan niet rechtstreeks betrekking heeft op de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de stopzetting van een Abonnement en waarvoor geen minnelijke oplossing zou worden gevonden, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.